Obchodní podmínky

 

Organic Lab s.r.o.

Ovenecká 376/4, Praha 7, 17000

IČO: 13968301

DIČ: CZ13968301

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN VOP) SPOLEČNOSTI
Organic Lab s.r.o.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé kupující.

A. PRODÁVAJÍCÍ

Organic Lab s.r.o.
Ovenecká 376/4, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
IČO: 13968301, DIČ: CZ13968301

Telefon: +420 721440314 | E-mail: juliana@organiclab.cz

B. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je spotřebitel nebo firma.
SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
FIRMA – Zastoupena zmocněnou osobou.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující dostane kurz dále jako zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailové zprávě objednávky zboží. Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami . Pokud nepřijde potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. OBJEDNÁVKY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT PROSTŘEDNICTVÍM: webových stránek:www.organiclab.cz OBJEDNÁVKA - SPOTŘEBITEL: je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. OBJEDNÁVKA - FIRMA: je-li kupujícím firma, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupující firmou a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupující firmě informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21 % DPH. Součástí dodávky je daňový doklad.

3. ZPŮSOB A CENA DOPRAVY TIŠTĚNÉHO VOUCHERU

A. ČP/ZÁSILKOVNA/KURÝR aj.

ZDARMA

B. OSOBNÍ ODBĚR

není možný

4. ZPŮSOB A CENA PLATBY

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.

A. PLATBA KARTOU ONLINE

Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám kontaktujte společnost ComGate Payments, a.s
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5. DODACÍ PODMÍNKY

A. ČERPÁNÍ ZBOŽÍ

Informace o dostupnosti termínů na www.organiclab.cz se může lišit s ohledem na postupné vybookování. V případě, kdy si zákazník objedná termín, u kterého je uvedeno volný a prodávající již nebude mít v daném termínu volné místo, prodávající bude zákazníka telefonicky nebo emailem kontaktovat a domluví se s ním další kroky (náhradu termínu, apod.).

6. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že kurz při čerpání kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou za nový kurz, nebo dle vzájemné domluvy. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před příchodem na kurz o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne čerpání věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

7. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, alespoň 48 hodin před termínem kurzu. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zasílání obchodních sdělení e-mailem, sms sdělení). V případě nesouhlasu s využitím osobních údajů pro marketingové účely zašle tuto informaci na juliana.soleova@gmail.com. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a pro výše uvedené marketingové účely. Prodávající dále prohlašuje, že údaje nebudou zveřejněny a poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace, která souvisí se sdělením údajů (jméno a dodací adresa) externím dopravcům. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je přijímá. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.10.2023. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.